Fiskalizacija

Fiskalizacija

POTREBAN CERTIFIKAT

Računi u MOJERP aplikaciji u potpunosti podržavaju fiskalizaciju gotovinskih računa, kartičnog plaćanja i sl.

Transakcijske račune nije potrebno fiskalizirati, ali gotovinske račune ili račune s uplatama preko POS uređaja i sl. je potrebno fiskalizirati.
Aplikacija podržava numeraciju gotovinskih računa na razini poslovnog prostora ili naplatnog uređaja. Bitno je postaviti postavke za fiskalizaciju, bez obzira fiskalizira se račun ili ne.

Od propisanog dana obveze fiskalizacije, obveznik fiskalizacije, treba donijeti interni akt i prema njemu postupati. Ako je obveznik fiskalizacije odlučio da se interni akt o načinu slijednosti računa, popisu i oznakama poslovnog prostora sukladno članku 9., stavku 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom donese i prije dana kojim je Zakonom propisana obveza fiskalizacije, odredbe tog „ranije“ donesenog internog akta trebaju se primjenjivati od dana stupanja na snagu tog internog akta.

Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom broj računa treba iskazati u tri dijela, i to:

  1. numerički broj računa,
  2. oznaka poslovnog prostora i
  3. broj naplatnog uređaja.

Numerički broj računa treba slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru. Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja „n“ (zadnji račun na dan 31. prosinca), po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru – to se uređuje internim aktom. Znači ispravno je „1“…., nije ispravno „01“: „001“ i sl.

Ako je ranije donesen interni akt u skladu s odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i ako je od tog (ranijeg) dana donesen interni akt stupio na snagu, od tog je dana trebalo krenuti s numeričkim brojem računa 1. Taj numerički slijed treba nastaviti i nakon 1. travnja 2013. sve do zadnjeg izdanog računa na dan 31.12.2013. do broja „n“.

Svi obveznici fiskalizacije za koje je obveza fiskalizacije propisana od 1. travnja. 2103. i koji donose interni akt koji stupa na snagu 1. travnja 2013., trebaju krenuti s numeričkim brojem računa 1 bez obzira na to koliko su računa izdali od 1. siječnja do 1. travnja 2013. To znači prvi broj 1 računa, 1. travnja 2013. treba krenuti s: 1-oznaka poslovnog prostora (kako je to uređeno internim aktom)-oznaka naplatnog uređaja.

Napominjemo kako znak koji razdvaja numerički broj računa od oznake poslovnog prostora, odnosno oznaku poslovnog prostora od broja naplatnog uređaja nije zakonom propisan, u našem primjeru (-). To može biti bilo koji znak ili praznina prema odluci obveznika fiskalizacije (-,/,:,…). Isto tako Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom nije propisano da broj naplatnog uređaja mora imati numerički slijed, no propisano je da to mora biti brojčana oznaka, dok je za oznaku poslovnog prostora dopušteno koristiti sve znakove (brojčane, znakove i slovne).

Certifikat za fiskalizaciju potrebno je zatražiti od FINE. Nakon fiskalizacije ispisuje se račun sa oznakom porezne uprave JIR i ZK.

Kada dobijete certifikat i lozinku javite se na Korisničku podršku MOJERP kako bi Vam omogućili korištenje fiskalizacije računa.